Disclaimer


Tennis Vereniging TC Mixed Vaals streeft naar actuele en correcte informatie op deze site, maar desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Tennis Vereniging TC Mixed Vaals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Tennis Vereniging TC Mixed Vaals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.

Tennis Vereniging TC Mixed Vaals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van www.TCMixed.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Tennis Vereniging TC Mixed Vaals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Tennis Vereniging TC Mixed Vaals. Tennis Vereniging TC Mixed Vaals behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Tennis Vereniging TC Mixed Vaals.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (1) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (2) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (3) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.