Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement TC Mixed

Versie: 18 april 2022


Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de
schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of technische commissie. 


Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en het entreegeld, indien verschuldigd, te voldoen op een door het bestuur vast te stellen datum in het desbetreffende verenigingsjaar. Indien het verschuldigde bedrag voor bovengenoemde datum niet betaald is, wordt het lidmaatschap geannuleerd.


Artikel 3

De leden hebben het recht bij aIle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, met uitzondering van bestuurs- of commissievergaderingen.

 

Artikel 4

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van minstens 3 bestuursleden. De voorzitter heeft in de vergadering de leiding en is bevoegd de spreekiijd van aIle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 5

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen funktionaris geschiedt door het bestuur en / of door 5 seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt, door middel van inlevering bij de sekretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaten uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 6

De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending der convocaties door tenminste 5 leden schriftelijk bij de sekretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 

Artikel 7

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder, mondeling door een lid, staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.

 

Artikel 8

De benoemde commissies, met algemene of bijzondere opdrachten, mogen zich niet uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de genoemde commissie. Deze commissies blijven ten allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de kascommissie - kunnen ten allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 9

De kascommissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

 

Artikel 10

Het aanstellen van een trainer(s) en het toewijzen van trainingsuren liggen in de handen van het bestuur.  

 

Artikel 11

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt er van uitgegaan dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. 

 

Artikel 12

Indien meerdere personen voor een funktie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan. Hoofdelijke stemming is echter niet vereist als er niet meer kandidaten dan vacatures zijn. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco-stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

 

Artikel 13

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

 

Artikel 14

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft 1 stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

 

Artikel 15

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 16

Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen toegebracht en/of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele worden verhaald.

 

 

 

 

 

Artikel 17

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten genoemde personen,

presentielijsten en notulen van aIle vergaderingen van het bestuur en algemene ledenvergaderingen,

de bezittingen en schulden van de vereniging.

 

Artikel 18

AIle leden ontvangen desgewenst van de secretaris 1 exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

Artikel 19

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 1 mei 2022.

Huishoudelijk reglement